Ubåt

Betingelser og vilkår

Sist oppdatert: 01.10.2019

 

1. Generelt

Denne avtalen omfatter alle enheter med kundeforhold til Ubåt, registrert under org.nr. 919 476 079. Betingelsene anses akseptert i sin helhet, ved bestilling og/eller betaling for en eller flere tjenester fra Ubåt.

Ubåt har rett til å avvise ethvert oppdrag eller bestilling.

2. Videresalg

Tjenester og eller produkter som tilbys av Ubåt kan ikke videreselges og/eller kopieres for kommersielt bruk uten skriftlig avtale med Ubåt.

3. Plattform og design

Kunden er innforstått med at Ubåt benytter seg av programvaretjenesten Squarespace som plattform for utvikling og design av produktet/tjenesten.

Ubåt benytter ferdige maler som utgangspunkt for utviklingen av produktet/tjenesten, for så å redigere malen ved bruk av Squarespace sitt redigeringsprogram, HTML og CSS.

Kunden er innforstått med at Squarespace gir visse begrensninger for hva som er mulig å gjennomføre av utvikling og design på produktet/tjenesten, og at Ubåt ikke alltid kan innfri ønsker fra Kunder. Ubåt vil likevel forsøke å finne alternative løsninger på ønskene fra Kunden.

For at Kunden skal ha muligheten til å administrere og å gjøre endringer på produktet etter lansering, må Kunden selv opprette en brukerprofil i Squarespace. Ubåt vil overføre administratorrettigheter i Squarespace for produktet, så lenge alle alle fakturaer for oppdraget er fullstendig innbetalt til Ubåt.

4. Innhold

Det er ikke Ubåt sitt ansvar å produsere tekst- og medieinnhold for produktet, dersom ikke annet er avtalt på forhånd. Det er Kundens ansvar å levere tekst- og medieinnhold til produktet, som Ubåt vil implementere i produktet.

Alle mediefiler som leveres fra Kunde til Ubåt må være redigerbare, i høy oppløsning/kvalitet og i et kjent format. Innholdet kan leveres via epost, Google Drive eller Dropbox.

Kunden garanterer at alt materiale som leveres til Ubåt for bruk til produktet er enten produsert av Kunden selv, eller at Kunden har tillatelse til å bruke det. Kunden godtar at han/hun vil beskytte Ubåt for alle eventuelle krav som Ubåt mottar fra tredjeparter som omhandler bruk av deres intellektuelle rettigheter.

Ubåt garanterer at alt de leverer til Kunden er eid av Ubåt, eller at Ubåt har tillatelse til å bruke det. Ubåt godtar at de vil beskytte Kunden for alle eventuelle krav som Kunden mottar fra tredjeparter som omhandler bruk av deres intellektuelle rettigheter.

5. Endringer og revisjoner på produktet

Kunden kan når som helst komme med tilbakemeldinger om ønskede endringer og revisjoner på produktet frem til lansering av produktet, så lenge forespørselen ikke regnes å være utenfor det som er skriftlig spesifisert i Prosjektspesifikasjonen, et skriftlig vedlegg som Kunde skal ha mottatt per epost.

Tilbakemeldinger fra Kunden leveres skriftlig via epost. Ubåt har rett til å begrense antall revisjoner og endringer på produktet innenfor rimelighetens rammer.

6. Betaling

Kunde betaler et avtalt engangsbeløp for utvikling/design/oppsett, samt et avtalt årsbeløp for lisens i Squarespace og support. Kunde betaler også for andre eventuelle tjenester som bestilles fra Kunde som f. eks. driftspakke, domene, epostsystem, lisens for andre tredjepartsprogrammer eller annet som er avtalt på forhånd.

Kunde betaler et forskudd på 50% av det avtalte engangsbeløpet for produktet, dersom ikke annet er avtalt på forhånd. Resterende 50% av engangsbeløp, samt årsbeløp og andre eventuelle tjenester betales ved ferdigstilling av produktet og før lansering av produktet. Lansering av produktet og bruksrettigheter for produktet er direkte avhengig av at engangsbeløp, årsbeløp og beløp for andre eventuelle tjenester er fullstendig innbetalt, og at overføringen er synlig på Ubåt sin bankkonto.

Ubåt har rett til å justere sine priser. Ubåt vil informere Kunden om en eventuell prisjustering i rimelig tid før prisjusteringen trer i kraft. Dersom Kunde ikke godtar eventuell prisjustering, kan avtalen sies opp. Ubåt sender ut digitale fakturaer. Betalingsfrist er 10 dager etter at faktura er blitt sendt ut. Ved for sen betaling regnes forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven, samt purregebyr kr. 70,-.

7. Elektronisk post

Kunde godtar at opplysninger og dokumenter, herunder alle fakturaer, purringer og inkassovarsel, i sakens anledning sendes og lagres elektronisk – herunder som epost.

8. Portefølje og bunntekst

Ubåt benytter seg retten til å legge alle prosjekter Ubåt har utviklet eller vært med på å utvikle i sin portefølje på www.ubat.no, samt å kunne publisere prosjektet i sosiale medier, dersom ikke annet er avtalt på forhånd.

Ubåt benytter seg også retten til å skrive "Nettsiden av Ubåt" i bunnen av produktet, dersom ikke annet er avtalt på forhånd. Kunden kan ikke endre/fjerne denne bunnteksten uten først å ha kommet til enighet med Ubåt.

9. Kommunikasjon mellom Ubåt og Kunde

All kommunikasjon mellom Ubåt og Kunde som omhandler kundeforholdet skal gjøres skriftlig per epost. Det er Kundens ansvar å til enhver tid holde Ubåt oppdatert med korrekt postadresse, e-postadresse og telefonnummer. Ubåt sin kontaktinformasjon skal til enhver tid være oppdatert på Ubåt sin nettside på www.ubat.no.

10. Support

Ordinær support er inkludert dersom månedsbeløp for support er fullstending innbetalt. Alle supporttjenester skal gjøres skriftlig per epost.

Support innebærer at Ubåt bistår med veiledning dersom Kunden trenger hjelp med produktet etter lansering, frem til avtalen sies opp.

Ordinær support innebærer ikke større endringer som å opprette nye sider eller å utføre større endringer i produktets design eller utseende. Den enkelte rådgiver fra Ubåt kan selv bestemme hva som innbefattes av ordinær support.

11. Driftsavtale

Driftsavtale er en tilleggstjeneste som bestilles av de som måtte ønske det.

Dersom Kunde har bestilt driftsavtale, bistår Ubåt med drift, vedlikehold og innholdsoppdateringer på produktet etter lansering, frem til avtalen sies opp. Dette innebærer å utføre tekstendringer, legge til nye bilder og eventuelt opprette nye blogginnlegg og produkter for nettbutikk. Ubåt har ikke ansvar for å produsere noe av innholdet som skal oppdateres. Alt av drift- og innholdsoppdateringer som ønskes av Kunde, må bestilles og overføres per epost.

Driftsavtalen innebærer ikke større endringer, som å opprette nye sider eller å utføre større endringer i produktets design eller utseende. Den enkelte rådgiver fra Ubåt kan selv bestemme hva som innbefattes av driftsavtalen.

Driftsavtalen innebærer et begrenset antall arbeidstimer fra Ubåt på maksimum 1 time per uke. Arbeidstid som ikke benyttes i løpet av en uke blir slettet og kan ikke spares til senere bruk.

12. Domene

Domenesøknad/bestilling utføres av Ubåt på bakgrunn av informasjon fra kunden. Kunden er selv ansvarlig for at den informasjon som han/hun oppgir er riktig.

Dersom Kunde ønsker å benytte et domene som ikke er bestilt gjennom Ubåt, er Kunden selv ansvarlig for å koble domenet opp mot nettsiden/nettbutikken. Ubåt vil sende DNS-innstillinger for produktet til Kunde, som Kunde kan sette opp i innstillingene for domenet.

13. Nettsalg

Kunden er selv ansvarlig for å innrette seg etter lover og regler innen nettsalg, skatt og merverdiavgift.

Dersom produktet som Kunden har bestilt er en nettbutikk, benyttes betalingstjenesten Stripe for alle transaksjoner i nettbutikken. Stripe tar provisjon per transaksjon. Oversikt over gjeldene provisjon finnes på stripe.com/no/pricing. Kunden må selv registrere sin bedrift og opprette en brukerprofil i Stripe.

Ubåt tar ingen provisjon på transaksjoner, dersom ikke annet er avtalt på forhånd.

14. Garanti

Kunde har 30 dagers garanti på produktet fra lanseringsdato. Ubåt plikter seg til å forsøke å rette opp i eventuelle feil som oppstår på produktet i denne perioden. Kunden må selv melde om eventuelle feil som oppstår til Ubåt. Ubåt plikter seg ikke til å rette opp i feil som er skyldige av Kunden selv, på bakgrunn av Kundens eller en tredjepart av Kundens endringer i produktets innstillinger, mal, design og/eller koder.

Etter at garantien utløper, har Ubåt ikke lengre plikt om å rette forholdet.

15. Kostnader for tjenester som utføres

Funksjonalitets- eller funksjonsforespørsler utover de som er oppført skriftlig i Prosjektspesifikasjonen kan anses å være utenfor anvendelsesområdet, og en endring av budsjettet vil bli anbefalt.

Prosjekter som går i hvilemodus i over 45 dager, vil pådra seg gebyr for å gjenoppta arbeid på 20% av summen til prosjektets engangsbeløp.

16. Ekstraordinært arbeid

Ubåt kan fakturere ekstra for ekstraordinært arbeid som Kunden ønsker utført og som ikke er skriftlig spesifisert i Prosjektspesifikasjonen. Likeledes kan det faktureres ekstra for andre ekstraordinære omkostninger, i henhold til en hver tid gjeldene satser.

17. Næringskjøp

Kunde er kjent med at alle tjenester levert av Ubåt er å anse som næringskjøp og at særlige bestemmelser for forbrukerkjøp således ikke kommer til anvendelse.

18. Heving av avtale

Oppsigelse av Avtalen gjøres med virkning fra utløpet av en periode. Oppsigelsen må være mottatt hos Ubåt senest 1 måned før periodens utløp. Oppsigelse kan gjøres ved å sende epost til hei@ubat.no. Oppsigelsen medfører ingen form for tilbakebetaling.

Dersom oppsigelsen ikke skjer i samsvar med reglene i første ledd, fornyes avtalen automatisk for neste periode.

Ved oppsigelse, kanselleres Ubåt sine tjenester med Kunde. Eventuelle administratorrettigheter i Squarespace overføres til Kunden, samt eierskap for eventuelle domener og epostystemer. Dette krever at Kunde oppretter en brukerprofil for domeneleverandøren som Ubåt benytter seg av og betaler for eventuelle kostnader for overføringen.

Ubåt benytter seg retten til å når som helst kunne si opp sine tjenester med Kunden. Ubåt vil informere Kunden om en eventuell oppsigelse i rimelig tid før oppsigelsen trer i kraft.

19. Avbrytelse av prosjekt

Dersom Kunden velger å avbryte tjenesten/produktet før lansering, eller at Ubåt avbryter tjenesten/produktet som følge av kontraktsbrudd fra Kunde, plikter Kunde seg til å betale etter følgende regler:
- Dersom produktet/tjenesten blir avbrutt etter at kundeforholdet er igangsatt, plikter Kunde seg til å betale 25% av avtalt engangsbeløp.
- Dersom Ubåt har sendt ut førsteutkast for produktet, plikter Kunde seg til å betale 50% av avtalt engangsbeløp.
- Dersom Ubåt har levert et ferdig produkt, på bakgrunn av Kundens bestilling, plikter Kunde seg til å betale 100% av engangsbeløp.

Dersom Kunde har betalt forskudd på det avtalte engangsbeløpet, kan Ubåt beholde forskuddsbetalingen og benytte hele eller deler av forskuddsbetalingen som krav etter overnevnte regler dersom oppdraget avbrytes.

Dersom Ubåt ikke mottar svar fra Kunde under utvikling av produktet/tjenesten etter gjentatte forsøk over en periode på 14 dager, har Ubåt rett til å avbryte oppdraget og kreve innbetaling fra Kunde etter overnevnte regler.

20. Utestengelse

Ubåt har rett til umiddelbart å stenge bedriftens eller Kundens kundeforhold ved brudd på de her angitte regler, ved utelatelse av oppgjør, eller dersom Kunde bryter norsk lov om reklame og markedsføring. En stengning på bakgrunn av det ovennevnte kan bli å betrakte som en oppsigelse, slik at Kundens betalingsforpliktelser gjelder frem til det tidspunkt avtalen skulle opphøre ifølge normal oppsigelsestid.

21. Mislighold

Dersom en part vil gjøre gjeldende at den annen part har misligholdt Avtalen, skal dette straks reklameres skriftlig. Betalingsmislighold fra kunden som varer i 20 dager fra forfallsdato anses alltid som vesentlig mislighold. Ved mislighold kan Ubåt heve avtalen dersom kunden ikke har rettet opp misligholdet innen 5 virkedager etter misligholdet ble varslet. Med mislighold menes også brudd på avtalevilkår som kopiering av Ubåt sin programvare. Som alternativ til heving av avtalen kan også Ubåt velge å innføre bruks-/leveringsbegrensninger til misligholdet eventuelt er rettet opp dersom det foreligger betalingsmislighold mellom Ubåt og kunden.

22. Ansvar

Ubåt har ikke under noen omstendigheter ansvar for direkte tap, indirekte tap eller følgetap som følge av tjenesten/produktet.

Ubåt gir ingen garantier for resultat, plassering eller rangering i Google eller andre søkemotorer. Ubåt har imidlertid som formål å gi god søkemotoroptimalisering, noe som blir gjort på bakgrunn av metoder som har gitt dette.

Ubåt er ikke ansvarlig for å rette opp i eventuelle feil eller endringer på produktet som kommer i følge av Kundens egne eller en tredjepart av Kunden sine endringer.

Ubåt er ikke ansvarlig for at produktet blir permanent slettet som et resultat av betalingsmislighold.

Ubåt er ikke ansvarlig for eventuelle feil og mangler i tekst- og medieinnhold, produkter, priser eller annet innhold som er oversendt av Kunde. Det kan forekomme skrivefeil fra Ubåt sin side, og Kunde bes derfor nøye kontrollere alt innhold både før og etter lansering av produktet. For nettbutikker bes Kunde ekstra nøye å kontrollere at produktpriser er riktige.

23. Force majeure

Dersom force majeure mv. gjør at driften helt eller delvis ikke kan gjennomføres eller i vesentlig grad gjøres vanskelig av hendelser som krig, terrorangrep, brann, naturkatastrofer, endringer i lover, forskrifter eller andre regler, streik, lockout, blokkade eller øvrige forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid forholdet varer.

24. Taushetsplikt

Partene har taushetsplikt om alle forhold av konfidensiell art uansett formidlingsform. Dette gjelder, men er ikke begrenset til opplysninger om den annen parts tekniske innretninger, rutiner, driftsforhold, priser eller opplysninger som kan skade en av partene eller som kan utnyttes av utenforstående. Partene plikter å ta de nødvendige forhåndsregler for å unngå av konfidensiell informasjon ikke blir gjort kjent for andre i strid med Avtalen. Taushetsplikten gjelder ikke der Ubåt er pålagt å gi opplysninger ved lov eller ved gyldig vedtak fra offentlig myndighet.

25. Annet

Dokumentet tar høyde for nåværende priser hos Ubåt sine samarbeidspartnere. Ubåt kan derfor ikke gi en garanti for prisøkning. Eventuelle prisøkninger vil på forhånd opplyses Kunde. Dere kan ikke overføre denne kontrakten til noen andre uten Ubåt sin tillatelse. Denne kontrakten forblir gyldig i all fremtid og trenger ikke å bli fornyet. For det tilfelle at én del av kontrakten blir ugyldig eller urettskraftig, forblir de øvrige deler av kontrakten intakt.

Punktoverskriftene i avtalen brukes utelukkende av bekvemmelighetshensyn for partene og har ingen rettslig eller kontraktsmessig betydning.

26. Tvister

Avtalen reguleres av norsk rett. Tvist mellom partene skal forsøkes løst gjennom forhandlinger. Oppnås ikke en løsning, kan sakes henvises til ordinær domstolsbehandling.